Екип от експерти на сдружение „Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“, в рамките на проект тема „ГРАЖДАНИ И МЕСТНА ВЛАСТ- ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС“ BG05SFOP001-2.025-0129 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ изготви „АНАЛИЗ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА И НАЛИЧНИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ОБЩИНА ВАРНА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПА НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ“.

Докладът е задълбочено изследване на правната регулация и съдебната практика в областта на достъпа до обществена информация. Бяха изведени основни положения и проблеми в материята на достъпа до обществена информация, като на база на систематизираната информация , в следващ етап от проекта, ще формулирани предложения за законодателни и нормативни промени във вътрешноведомствените актове на община Варна, регулиращи материята.