Екип от експерти на Асоциация „Човешки права -стъпка по стъпка“, в рамките на проект „ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СДРУЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ЕФЕКТИВНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА“ № BG05SFOP001- 2.025-036 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ изготви „АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКИТЕ НА УЧАСТИЕ НА СДРУЖЕНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В РБЪЛГАРИЯ“. Анализът обхвана правната уредба на представителните сдружения на потребителите на национално ниво, както и условията и реда за предоставяне на финансови средства от държавата за дейността на представителните сдружения на потребителите.