На 24.08.2022г. стартира изпълнението на проект  „Граждани и местна власт - за достъп до информация в защита на обществения интерес“, по договор № BG05SFOP001-2.025-0129. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез  Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Проектът се реализира от Сдружение „Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус““.

Срок на изпълнение: 14 месеца.

Бюджет на проекта 45 448, 79 лв. при 100% безвъзмездно финансиране.

Проектът е партньорска инициатива за анализ на проблемните области в прилагането на Закона за достъп до обществена информация с цел формулиране на предложения за законодателни и др. нормативни промени във вътрешно ведомствените документи на административните органи, които да позволят бързо, точно и ефективно осигуряване достъп до обществена информация на граждани и ЮЛ. За целта ще бъде анализирана както практиката на Административен съд-Варна,

така и вътрешните правила за работа на администрацията/ в частност община Варна/ в процеса на предоставяне на исканата информация. В контекста на тази цел- прозрачно и ефективно управление, чрез подобряване предоставянето на админ. услуги на гражданите- ще бъдат формулирани и предложения за промени в електронната система за движение на преписките по

стартирани от граждани и ЮЛ административни производства. Проектът има за цел да предложи по-ефективни механизми за гражданско участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на публични политики, чрез усъвършенстване на нормативната база и ел. управление на услугите за граждани. Тези механизми ще способстват за постигане на едно прозрачно и по-ефективно управление, което да спестява публичен ресурс и да осигурява благоприятна за развитието на икономическите отношения среда.