Проект “Общи и секторни помирителни комисии на КЗП- граждански контрол за ефективност”, по договор №BG05SFOP001-2.009-0128-C01, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.

e-mail: sdr.konsensus@gmail.com

Адрес:
бул.“Съборни“№ 28, ет.2
гр.Варна