ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“ е структурно звено към сдружение „Център за алтернативно решаване на спорове „КОНСЕНСУС“, чиято дейност е подчинена на мисията да утвърждава АЛТЕНАТИВНИТЕ СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ – ПОМИРЕНИЕ, МЕДИАЦИЯ – като най-прекия път за бързо, ефективно и икономически изгодно разрешаване на спора.

В съвременното ни ежедневие най-често възникналите спорове се решават с агресивно и настъпателно поведение, чрез искане за намеса на йерархично по-високо стоящи административни органи. В резултат на този избор за решаване на спора, обикновено той не е решен до край и страните в него остават огорчени, обидени и изграждат едно неодобрително, обобщаващо мнение едни за други, както и за намесените в спора трети страни или институции.

Алтернативните способи за решаване на конфликти са меки и дипломатични и  в  максимална степен създават условия за:

 • предпазване на психиката на участниците в спора от последиците на конфликта и
 • намиране на решения, възможно най-близки до нуждите на участниците в конфликта.

Използването на АЛТЕРНАТИВНИ СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ:

 • Улеснява диалога между страните в конфликта.
 • Позволява преразглеждане на проблемите, произтичащи от взаимодействието между страните.
 • Утвърждава интересите и потребностите на страните в конфликта.
 • Търси пресечната точка на интересите при вземане на решения.

Предимства на АЛТЕРНАТИВНИТЕ СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ:

 • Страните сами определят интересите и приоритетите си.
 • Страните сами контролират резултата от процедурата.
 • Алтернативното решаване на спорове запазва и възстановява взаимоотношенията между страните.
 • Алтернативното решаване на спорове спестява време.
 • Процедурите по алтернативно решаване на спорове се провеждат в добронамерена среда и в удобно за страните време.
 • Разговорите и споразуменията между страните се запазват поверителни.
 • Регистриран е висок процент на постигане на споразумение чрез прилагане на АРС.
 • АРС са процедури, при които няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове;
 • Висококвалифицирани и опитни специалисти- медиатори, помирители;
 • Популяризиране на алтернативните способи за решаване на конфликти чрез организиране на обучения, обществени слушания, изготвяне на статии и публикации.

Устройствен правилник на Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“