image_pdfimage_print

Изготвен е вторият доклад на сдружение „Център за алтернативно решаване на спорове
„Консенсус“, в рамките на проект „ГРАЖДАНИ И МЕСТНА ВЛАСТ- ЗА ДОСТЪП ДО
ИНФОРМАЦИЯ В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС“ BG05SFOP001-2.025-
0129 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ И НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ПРОЦЕСА ПО ОСИГУРАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, С ФОКУС ВЪРХУ ОБЩИНА ВАРНА