Т А Р И Ф А

ЗА ТАКСИТЕ

ПО ПОМИРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

КЪМ ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“/Центъра/

 Настоящата тарифа е приложима САМО за помирителни производства по жалба на потребител срещу търговец, с цена на интереса от 50лв. до 25 000лв.

  1. Разглеждане на спорове на потребители С АБОНАМЕНТ:

1.1.Годишната абонаментна такса за решаване на потребителски спорове към Центъра, за всеки потребител е в размер на 50 лв.

В таксата са включени до 5 (пет) броя спорове годишно, които ще бъдат възлагани за разглеждане от Центъра.

Абонаментната такса се заплаща еднократно и обхваща едногодишен период, който започва да тече от датата на внасяне на таксата. При липса на заведени спорове таксата не се възстановява.

1.2.При сезиране за разглеждане на следващ спор (шести и следващи), заявителят  заплаща еднократна такса за административна обработка на документите в размер на 15 лева за всяко сезиране.

  1. Разглеждане на спорове на потребители БЕЗ АБОНАМЕНТ:

2.1.При помирителна процедура на потребител без абонамент, се събира такса за административна обработка на документите в размер 15 лв.

2.2.Таксата се заплаща от заявителя при подаване на заявление за разглеждане на спор.

Настоящата тарифа е одобрена от ръководството на Центъра на 22.10.2021 г. съгласно вътрешните му правила и заменя всички предишни.