image_pdfimage_print

На 24.08.2022г стартира изпълнението на проект „Граждани и местна власт- за достъп до
информация в защита на обществения интерес“ , по договор № BG05SFOP001-2.025-0129.
Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по
процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение
и мониторинг на политики и законодателство“.
Проектът се реализира от Сдружение „Център за алтернативно решаване на спорове
„Консенсус““.
Срок на изпълнение: 14 месеца.
Бюджет на проекта 45 448, 79 лв. при 100% безвъзмездно финансиране.
Проектът е партньорска инициатива за анализ на проблемните области в прилагането на Закона
за достъп до обществена информация с цел формулиране на предложения за законодателни и
др. нормативни промени във вътрешно ведомствените документи на административните
органи, които да позволят бързо, точно и ефективно осигуряване достъп до обществена
информация на граждани и ЮЛ. За целта ще бъде анализирана както практиката на
Административен съд-Варна,
така и вътрешните правила за работа на администрацията/ в частност община Варна/ в процеса
на предоставяне на исканата информация. В контекста на тази цел- прозрачно и ефективно
управление, чрез подобряване предоставянето на админ. услуги на гражданите- ще бъдат
формулирани и предложения за промени в електронната система за движение на преписките по
стартирани от граждани и ЮЛ административни производства. Проектът има за цел да
предложи по-ефективни механизми за гражданско участие в процесите на формиране,
изпълнение и мониторинг на публични политики, чрез усъвършенстване на нормативната база
и ел. управление на услугите за граждани. Тези механизми ще способстват за постигане на едно
прозрачно и по-ефективно управление, което да спестява публичен ресурс и да осигурява
благоприятна за развитието на икономическите отношения среда.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Център за
алтернативно решаване на спорове „Консенсус““ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна
програма „Добро управление“.