Клаузите за приемане на медиацията като способ за разрешаване на спорове могат да намерят своето отражение във всякакъв вид обвързващи документи, като договори, съглашения, споразумения и общи условия към тях.

Съдържанието на договорите в България имат силата на закон между страните, съгласно чл. 20а, ал.1 от Закона за задълженията и договорите. Ето защо предвиждането на конкретни действия и провеждане на процедури при възникване на спор, би дало на страните по договора сигурност, би осигурило предвидимост на отношенията. Тези два фактори са основни за постигане на балансирани взаимоотношения. Там където има равнопоставеност на страните и ясни правила рядко се стига до тежки конфликти и ексалация на напрежение.
Такава е целта при въвеждане на клаузи за медиация за различни видове договори.

Медиацията е мек и гъвкав способ за постигане на балансирано и взаимоизгодно решение по възникнал спор.
Ето защо препоръчваме в договорите, съглашенията, споразуменията и общите условия към тях, които страните сключват, винаги да има предвиден текст, който насочва страните към доброволно решаване на спора чрез медиация. Клаузите могат да бъдат включени в частта, която предвижда общите условия за уреждане на взаимоотношения между страните.
Ето и предложенията на ЦАРС „Консенсус“ за текстове:

За договори:
„Споровете по настоящият договор ще бъдат уреждани между страните в дух на добра воля, прилагайки принципа на взаимното разбирателство, чрез провеждане на доброволна процедура по медиация в Център за алтернтативно разрешаване на спорове „Консенсус“ .“

За общи условия към договори:
„Споровете по сключеният между страните договор, неразделна част от който са настоящите общи условия, ще бъдат уреждани между страните в дух на добра воля, прилагайки принципа на взаимното разбирателство, чрез провеждане на доброволна процедура по медиация в Център за алтернтативно разрешаване на спорове „Консенсус“ .