image_pdfimage_print

Екип от експерти към сдружение Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“ разработи  „Механизъм за наблюдение, обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса на взаимоотношенията им с помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите“.

На основание констатираните недостатъци по отношение на осигуряването на прозрачност в нормативната база,  в частност на правилниците, уреждащи дейността на помирителните комисии към КЗП, както и предвид констатираната липса на изчерпателност и достъпност на информацията, предоставяна от КЗП в годишните и доклади и в отчетите на комисиите, екипът предлага инструментариум за гражданско наблюдение върху работата на КЗП, който включва и конкретни препоръки за подобряване задължителното съдържание на годишния доклад за работата на общите и секторните комисии към КЗП и  на ПКПС. Ето и някои от предложенията:

  • Разработване на специализиран уебсайт / платформа/ или уеб страница за публикуване на информацията за дейността на КЗП и комисиите към нея;
  • Разработване и внедряване на софтуер за набиране на статистика и за отчетност на КЗП и комисиите;
  • Промяна на индикаторите за наблюдение и анализ, заложени в докладите на КЗП и общите и секторните помирителни комисии;
  • Промяна в методиката за формиране на помирителните комисии, създадена съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП);
  • Преструктуриране на КЗП и нейните комисии.
  • Анкета и рейтинг система за посетителите на сайта – платформа на КЗП;
  • Анкета и рейтинг система за оценка на помирителните комисии по видове;
  • Електронен бюлетин на КЗП;
  • Релевантни нормативни промени.

Така предложеният инструментариум е в основата на разработения механизъм за гражданско наблюдение , обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за работата на КЗП и комисиите и.
Създаването на система за мониторинг и обратна връзка от гражданите, като мярка за подобряване на ефективността на помирителните комисии следва да бъде приоритет на осъществяваната държавна политика и стратегия за потребителска защита.

Необходимо е за гражданите и търговците да няма колебание защо да изберат обща или секторна помирителна комисия или ПКПС, за да решат споровете си с търговците или доставчиците на комунални услуги, преди да пристъпят към съда или към изпращането на жалби до регулаторите (КРС, КЕВР, БНБ, КФН, КЗП) или омбудсмана. За осъществяването на тази цел, трябва да е факт нарастването на общественото доверие към органите за АРС, а за да е налице то е необходимо да има възможност за работа на помирителните комисии в условия на пълна прозрачност.

Осигуряването на ефективни механизми за осъществяване на мониторинг и обратна връзка от страна на граждани и търговци е гаранция, за подобряване на ефективността на органите за АРС, защото чрез прозрачност може да се постигне качество в работата на помирителните комисии, а от там да се увеличи обществения интерес към тях и да се гарантира удовлетвореност от тяхната работа.

 

Пълният текст на механизма може да прочетете тук: МЕХАНИЗЪМ НА НАБЛЮДЕНИЕ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ОЦЕНКА ОТ СТРАНА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ИМ С ПОМИРИТЕЛНИТЕ КОМИСИИ КЪМ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ