ПРОГРАМА
„ ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА“

За една отговорна пред гражданите и ефективна съдебна система

Проект „Партньорство между НПО и съд – за ефективност и граждански контрол в административното правораздаване“, по договор  № BG05SFOP001-3.003-0055, процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“.