Програмата „Граждански мониторинг на съда“ предоставя пълния модел за успешно въвеждане и прилагане на граждански контрол върху работата на съдилищата, повишавайки нивото на доверие, чрез постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на случващото се в съдебната система.

Прилагането на програмата „Граждански мониторинг на съда“ съумява да отговори на няколко обществени и институционални нужди, като същевременно се явява и коректив, тъй като анализа от наблюденията не само извежда на преден план проблемните области, но и подава възможните, благоприятни за обществото решения за положителна промяна.

Програмата „Граждански мониторинг на съда“ има и висока информационна и образователна стойност, тъй като всеки от гражданите-наблюдатели получава набор от знания за структурата и функциите на съдебната ни система, правилата и етичните норми, наложени в съдилищата, естеството и сложността на правораздаването при решения, касаещи важни обществени проблеми. Познаването на всеки от тези аспекти на съдебната система неминуемо ще повиши както гражданските компетенции на участниците в процеса, така и доверието към правораздаващите институции.

Докато официалните статистически данни на съдилищата дават информация относно брой, видове дела, продължителност, начин на приключване, причини за забавяне или прекратяване, то Програмата „Граждански мониторинг на съда“ предлага натрупване и анализ на показатели, които не са обект на официалната статистика. Резултатите от анализирането на тези данни формират своеобразна независима обективна обратна връзка за практиките в партниращите съдилища и то в аспекти от дейността им, които не са обект на наблюдения, оценка или коментар от никоя друга институция.

В резултат на дейностите по Програмата съдилищата:

  • ще повишат степента си на откритост и отвореност към общността;
  • ще изградят партньорство с обществени организации, които могат да прераснат във взаимно полезни бъдещи дейности в полза на обществото;
  • ще имат възможност да представят спецификата и естеството на работата си по начин, който да обясни на широката общественост сложността при всеки правораздавателен акт по дела от обществена значимост.