1. Кандидатите за включване в квалификационни курсове за придобиване на степен на професионална квалификация  и валидиране на професионална квалификация подават в ЦЕНТЪРА следните документи:

 • За физически лица:
  – Заявление до Директора на ЦЕНТЪРА по образец;
  – Автобиография;
  – Копие от документ за самоличност ;
  – Копие от документа за завършено образование и /или квалификационна степен. /Оригиналът се представя само за сверяване/ ;
  – Медицинско свидетелство за професионална пригодност;
  – 3бр. цветни снимки/ паспортен формат/
  – Документ удостоверяващ заплатената такса за обучение.
 • За юридически лица – заявители на обучение:
  – Заявление до Директора на ЦЕНТЪРА по образец;
  – Списък на курсистите: три имена, ЕГН, адреси и телефони за контакт;
  – Копие от документите за завършено образование и /или квалификационна степен на всички курсисти/Оригиналите се представят само за сверяване/;
  – Медицинско свидетелство за професионална прогодност за всеки курсист;
  – 3 бр. цветни снимки /за всеки курсист/;
  – Документ удостоверяващ заплатената такса за обучение;
  – Описание на конкретните нужди от обучение, цели и желани крайни резултати – до 2 страници, придружено с примерна програма за обучение/ в случай,че заявителят има специфични изисквания към програмата на курса/.

Курсовете приключват с държавен изпит и свидетелство за професионална квалификация ( по образец на НАПОО ) за I, II, и III степен на професионална квалификация.

2. Кандидатите за включване в съкратен курс за придобиване  на степен на професионална квалификация подават в ЦЕНТЪРА следните документи:

– Заявление до Директора на ЦЕНТЪРА по образец;
– Автобиография;
– Копие от документ за самоличност ;

– Копие от трудова книжка и / или документа за придобита квалификация – за лица, които имат най-малко 6 месеца трудов стаж по специалността и/или придобита по-ниска или по-висока степен на квалификация по същата или друга специалност от съответното професионално направление/Оригиналите се представят само за сверяване/. Директорът на Центъра издава заповед, с която признава определен брой часове по посочени в документите предмети, в случай че те съвпадат с програмата за обучение по съответната професия.
– Медицинско свидетелство за професионална прогодност за всеки курсист;
– 3 бр. цветни снимки /за всеки курсист/;
– Документ удостоверяващ заплатената такса за обучение;

Курсът приключва с държавен изпит и свидетелство за професионална квалификация или свидетелство за валидиране на професионална квалификация ( по образец на НАПОО ) за I, II, и III степен на професионална квалификация. 

3. Кандидатите за включване в курс за професионално обучение по част от професия и валидиране на професионална квалификация по част от професия подават в ЦЕНТЪРА следните документи:

 • За физически лица:
  – Заявление до Директора на ЦЕНТЪРА по образец;
  – Автобиография;
  – Копие от документ за самоличност ;
  – Копие от документа за завършено образование и /или квалификационна степен. /Оригиналът се представя само за сверяване/ ;
  – Медицинско свидетелство за професионална пригодност;
  – 3 бр. цветни снимки/ паспортен формат/
  – Документ удостоверяващ заплатената такса за обучение.
 • За юридически лица – заявители на обучение:
  – Заявление до Директора на ЦЕНТЪРА по образец;
  – Списък на курсистите: три имена, ЕГН, адреси и телефони за контакт;
  – Копие от документите за завършено образование и /или квалификационна степен на всички курсисти/Оригиналите се представят само за сверяване/;
  – Медицинско свидетелство за професионална прогодност за всеки курсист;
  – 2 бр. цветни снимки /за всеки курсист/;
  – Документ удостоверяващ заплатената такса за обучение;
  – Описание на конкретните нужди от обучение, цели и желани крайни резултати – до 2 страници, придружено с примерна програма за обучение/ в случай,че заявителят има специфични изисквания към програмата на курса/.

Курсовете приключват с удостоверение за професионално обучение или удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия ( по образец на НАПОО ).

4. ЦПО „Минерва Акса” организира и провежда краткосрочни курсове /семинари/ по програми разработени от ЦЕНТЪРА или от възложителя на услугата. Кандидатите за включване в краткосрочен курс подават в ЦЕНТЪРА следните документи:

– Заявление до Директора на ЦЕНТЪРА по образец;

– Документ удостоверяващ заплатената такса за обучение.

Курсовете приключват със сертификат / по образец на Центъра/.

 

Издадените документи удостоверяват професионалните знания и умения при кандидатстване за работа и са валидни на територията на Република България и страните-членки на Европейския съюз и Европейската икономическа зона.

X