Център за професионално обучение към „Минерва Акса“ ЕООД успешно развива своята дейност от 2007 г. и е един от първите в град Варна, който предлага качествено професионално обучение.

Центърът притежава лицензия от НАПОО №  200712408/ 21.03.2007г.

 

Нашата мисия е да работим за повишаване знанията, уменията и професионалната квалификация на:

  • безработни лица,
  • служители на организации, нуждаещи се от по-високо ниво на квалификация,
  • граждани търсещи собствено усъвършенстване и квалификация, адекватни на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на българската икономика.

Целите на Центъра са:

  • Да подпомага, поощрява и активизира развитието на човешките ресурси на територията на област Варна и страната.
  • Да издига авторитета, повишава квалификацията и професионалната култура на кадрите.
  • Да подобрява обществения статус на българския работник и служител.

За постигане на своите цели ЦЕНТЪРЪТ осъществява следните дейности:

•Разработва и реализира свои програми, с които съдейства за повишаване на квалификацията и преквалификацията на ръководния и изпълнителски състав на търговските фирми, както на територията на област Варна, така и в цялата страна.
• Организира тематични семинари, дискусии, консултации, срещи с ръководствата на местните администрации, обмяна на опит и др.
• Събира, поддържа и разпространява информация, необходима за дейността на фирмите и кадрите.

X