ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Проект: „ГРАЖДАНИ И МЕСТНА ВЛАСТ - ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС“

Проект

„Граждани и местна власт - за достъп до информация в защита на обществения интерес“ , по договор № BG05SFOP001-2.025-0129.

Финансираща организация

Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Срок на изпълнение

Проектът бе изпълняван в продължение на 14 месеца и успешно приключи на 24.10.2024г. при постигане на всички заложени индикатори за изпълнение.

Бюджет

45 448, 79 лв. при 100% безвъзмездно финансиране

Резултати

Екип от експерти извърши анализ на правната рамка на достъпа до обществена информация /ДОИ/ и съдебната практика на Административен съд Варна и Върховен административен съд и установи проблемни места в закона, които дават възможност за накърняване на обществения интерес в процеса на получаване достъп до обществена информация. Бяха разгледани и анализирани вътрешните правила на община Варна, които регламентират действията на администрацията в процеса на предоставяне на исканата информация, както и механизма за проследяване движението на преписките по заявления, сигнали и жалби на гражданите. Бе изисквана и анализирана информация за потока и обема от кореспонденция, която циркулира за изминалия период от три години по месеци и години. Бе извършен анализ и на разходите по дела и съдебни разходи на общината. Бе направена преценка дали разходите по дела не налагат създаването на отделни бюджетни пера за персонал, който да обслужва с по-голяма бързина и прецизност запитванията на журналисти и СГО.
В процеса на работа община Варна предостави релевантните си вътрешни правила за анализ и преоценка. Юрист от община Варна бе част от екипа, като освен анализ на вътрешноведомствените документи на общината, той имаше за задача да следи и за синхронизирането на възможните решения с останалата вътрешноведомствена нормативна база на общинска администрация. Сдружението привлече в екипа си експерт- съдия от Административен съд Варна, който извърши подбор на делата за ДОИ, по които страна е Община Варна, като периодът обхвана последните 3 години, преди началото на проекта. Изготвен бе цялостен доклад от анализа, който посочва всички проблемни точки в прилагането на Закона за ДОИ /ЗДОИ/ и проблемите при администрирането на процеса в Община Варна.

Анализът послужи като база за предложения за нормативни промени- законодателни и вътрешноведомствени за Община Варна. Проблемните области, които бяха проучени и по които бяха формулирани предложения за законодателни и нормативни промени касаят:1. Законовата процедура и срокове за предоставяне на обществена информация- изрична регламентация на писмения отказ.
2. Разглеждане структурата на община Варна, в съответните дирекции и отдели и ефективността и да администрира процеса по предоставяне ДОИ, регламентиране връзките с другите общински звена по начин, който да не допуска мълчалив отказ. Разгледана е текущата система, при която кметът делегира правомощия на секретаря на общината, без да се губи връзката между отделите и дирекциите и гражданите.
2. Препоръки относно санкциите предвидени в чл.304 и сл. в АПК.
3. Точна регламентация в закона на адресата на съдебното решение- на кое длъжностно лице се възлага изпълнението, съответно то да носи отговорност за неизпълнението му.
4. Функциите на вътрешния и външния одит на община Варна по отношение администрирането на ЗДОИ и неизпълнение на осъдително съдебно решение за налагане на персонални санкции на отговорното лице.

След преглед на констатациите в анализа относно функционирането на онлайн системата за движение на преписките на граждани и ЮЛ, екипът формулира предложения за оптимизиране на системата в посока:
1. Да се направи видим достъпа на гражданите до движението на преписката на всеки етап. Така гражданите ще виждат в кое звено от общинска администрация се бави преписката. Това ще е видно и за самата администрация и ще и даде възможност сама да регулира ефективността на документооборота си.
2. При образуването на преписката изрично да се посочва срока, в който органът следва да се произнася на всеки етап от движението на преписката. Така гражданите ще са информирани и няма да пропускат сроковете, в които трябва да действат, ако това се налага.
3. В случаите, когато общината препраща преписката на друг орган по компетентност, това да се отбелязва в досието, за да може гражданите да следят движението на документацията.
Тези и други проблемни области в системата за движение на преписките бяха обсъдени и бяха изведени в предложения за нормативни промени в разпоредбите на община Варна.
Екип от експерти изготви предложения за законодателни промени, както и предложение за промени във вътрешните правила на община Варна , с цел усъвършенстване механизма за предоставяне информация на гражданите и защита на обществения интерес чрез подобряване работата на общинските структури, ангажирани в процеса на осигуряване достъпа до информация.

След изготвянето на двата доклада партньорските организации по проекта проведоха широка информационна кампания за представяне на резултатите пред широката общественост, както и за запознаване на компетентните органи, имащи законодателна инициатива, с цел осигуряване устойчивост на резултатите чрез иницииране на законодателни промени.Информационната кампания по проекта включваше използването на дигитални канали за пренос на информация, постове в онлайн медии в социални мрежи и на уебсайта на организацията.
На 7.09.2023г бе организирана онлайн кръгла маса с цел екипът да предизвика засилено участие в дискусията на поканените от различни градове на страната и предложенията на участниците да бъдат отразени в заключителните писма, с които докладите бяха изпратени в Парламента и Министерски съвет. В събитието взеха участие 33 човека, представители на медии, граждани и организации. Във фокуса на кръглата маса бе системата на администриране на процеса по достъп до обществена информация, която е и обект на интерес и изследване на сдружението.
Администрацията в лицето на експерта гл. юрисконсулт Светлана Цанева участва активно в събитието.

Презентация  гл.юрисконсулт С. Цанева

Съдия Елена Янакиева, председател на Адм.съд Варна също участва с презентация.

Презентация съдия Янакиева

Участие в кръглата маса взе и представител на управляващия орган от оперативна програма „Добро управление“, г-жа Първолета Комитска.
Засилването на прозрачността на работа на местната власт е тема, която е от особен интерес за голям брой граждани. Структурираният диалог с администрацията и съда допринесе за по-продуктивен обмен на мнения и за по-активно гражданско участие в намирането на местни решения.

В рамките на информационната кампания бяха реализирани публикации в информационен сайт-платформа за новини и анализи- „ПАРАЛЕЛ 43“:
На 11.10.2023г.: https://parallel43.bg/izmenenieto-na-zdoi-opravdana-neobhodimost

На 16.10.2023г : https://parallel43.bg/problemnite-oblasti-v-prilagane-na-zakonodatelstvoto-i-vatreshnata-normativna-uredba-na-obshtina-varna-v-procesa-na-predostavyane-dostap-do-obshtestvena-informaciya

Реализирани бяха 3 тематични публикации в социалните мрежи.

В новинарската платформа Паралел 43, на 16.10.2023г.- бе излъчено платено радиопредаване за резултатите от проекта:

С писма до Парламента и до Министерски съвет докладите бяха предоставени на хартиен носител и в електронен вариант, с цел отправяне на препоръки за иницииране на законодателни промени.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус““ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.