ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Проект: „ГРАЖДАНИ И МЕСТНА ВЛАСТ - ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС“

Проект

Проект: „ГРАЖДАНИ И МЕСТНА ВЛАСТ - ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Финансираща организация

Оперативна програма „Добро управление“

Партньори

Фондация „Български институт за правни инициативи“

Срок на изпълнение

24.08.2022 – 24.10.2023г.

Бюджет

45 448,79 лв.

Цели и задачи

  • Проектът е партньорска инициатива за анализ на проблемните области в прилагането на Закона за достъп до обществена информация с цел формулиране на предложения за законодателни и др. нормативни промени във вътрешно ведомствените документи на административните органи, които да позволят бързо, точно и ефективно осигуряване достъп до обществена информация на граждани и ЮЛ.
  • Проектът има за цел да предложи по-ефективни механизми за гражданско участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на публични политики, чрез усъвършенстване на нормативната база и ел. управление на услугите за граждани. Тези механизми ще способстват за постигане на едно прозрачно и по-ефективно управление, което да спестява публичен ресурс и да осигурява благоприятна за развитието на икономическите отношения среда.

Резултати

  • Екип от експерти анализира както практиката на Административен съд-Варна,
  • така и вътрешните правила за работа на администрацията/ в частност община Варна/ в процеса на предоставяне на исканата информация. В контекста на целта на проекта, а именно- прозрачно и ефективно управление, чрез подобряване предоставянето на админ. услуги на гражданите- бяха формулирани и предложения за промени в електронната система за движение на преписките по стартирани от граждани и ЮЛ административни производства. В рамките на проекта бяха изготвени два доклада:
  • 1.         АНАЛИЗ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА И НАЛИЧНИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ОБЩИНА ВАРНА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПА НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
  • 2.         ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ И НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ПРОЦЕСА ПО ОСИГУРАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, С ФОКУС ВЪРХУ ОБЩИНА ВАРНА.
  • Докладите бяха обсъдени на кръгла маса, с участието на представители на съдилищата, общините, НПО и граждани.
  • Предложенията, генерирани в рамките на дискусията, както и самите доклади бяха изпратени до Министерски съвет и до Народното събрание - органи с право на законодателна инициатива, с цел иницииране на законодателни промени в ЗДОИ. Докладите са предоставени и на община Варна и други общини, с цел синхронизиране на вътрешната нормативна база за обезпечаване ефективното прилагане на ЗДОИ.


ПРИЛОЖЕНИЯ:


Галерия


Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.