ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Проект: „ЛЕТЕН ЛАГЕР ЗА ДЕЦА СЪС СЕНЗОРНО-ИНТЕГРАТИВНИ ПРОБЛЕМИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ”

Проект

„ЛЕТЕН ЛАГЕР ЗА ДЕЦА СЪС СЕНЗОРНО-ИНТЕГРАТИВНИ ПРОБЛЕМИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ”

Финансираща организация

Община Варна, дирекция „Социални дейности“, конкурс: “Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна”

Партньори

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с дисфазии на развитието и хиперкинетично разстройство на поведението „Прегръдка“

Срок на изпълнение

01.06.2015 – 31.10.2015г

Бюджет

5560лв.

Цели и задачи

  • Подобряване способността за възприемане и подреждане на сетивни впечатления от околната среда и тялото и смисленото им използване;  повишаване умението за преработка на собствените възприятия, на равновесието и тактилните усещания на деца със сензорно-интегративна дисфункция (СИД) (вкл. деца с аутизъм, с хиперактивност с дефицит на вниманието, деца с емоционални проблеми, при деца с нарушения на способността за ученето (специфични обучителни трудности), деца с нарушения на развитието с различна етиология, при синдром на чупливата X хромозома, синдрома на Даун и др.).
  • Създаване на специфични умения и навици у деца от целевата група за улесняване интеграцията им в учебния процес и подобряване личната им реализация;
  • Повишаване капацитета на възрастните, обгрижващи деца с такива проблеми.

Резултати

  1. Проведени 6 издания на двудневен лагер за деца със сензорно-интегративни проблеми и техните родители. В рамките на заниманията специалисти (2-ма психолози, социален работник, специален педагог и кинезитерапевт) представиха различни типове упражнения с двойките дете-родител, които имат за цел да подобрят способността за възприемане и подреждане на сетивни впечатления от околната среда и тялото и да повишат умението за преработка на собствените възприятия у децата. Упражненията се базират на утвърдени международни практики при работа за стимулиране на тактилни, вестибуларни и проприоцептивни усещания. Заниманията включваха психологична работа и игри за създаване на връзка на доверие дете-родител и повишаване на емоционалния тонус, обучение за движение и специализирана гимнастика.
  2. Изработка на образователна брошура с упражнения дете-родител на база мнението на родителите, участници в лагера. Всяко от упражненията е представено със снимкови и текстови инструкции, за улесняване изпълнението им родители, които не са участвали в  лагера. Брошурата съдържа информация за сензорно-интегративните проблеми у децата и съвети за родители, и обгрижващи за справяне в различни ситуации.
  3. Заключителна кръгла маса за обсъждане нуждата от интегриране на специализирани комплекси от упражнения в модулите по физическо  възпитание и спорт в училищата.

Галерия


Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.