ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Проект: „ОБЩИ И СЕКТОРНИ ПОМИРИТЕЛНИ КОМИСИИ НА КЗП- ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ“

Проект

Проект: „ОБЩИ И СЕКТОРНИ ПОМИРИТЕЛНИ КОМИСИИ НА КЗП- ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ“, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Финансираща организация

Оперативна програма „Добро управление“

Срок на изпълнение

януари 2019- август 2020г

Цели и задачи

Проектът бе изпълнен от сдружение „Младежки алианс- Варна“ като организация- бенефициент, но като експерти в екипа бяха поканени специалисти от ЦАРС “Консенсус“, които работиха активно при изготвянето на аналитичните доклади и предложенията за законодателни промени в сферата на потребителската защита.

Дейностите по проекта съставляваха цялостна програма за осъществяване на реформа в сферата на предоставяне на услуги по алтернативно решаване на потребителски спорове/АРС/, чрез засилено гражданско участие в органите за АРС и процеса на планиране, реализация и мониторинг на услугите за защита правата на потребителите.

Резултати

Като част от изпълнението на проекта бяха организирани среща-дискусия с представители на бизнеса, както и три кръгли маси, едната от които се проведе в град София. На последната присъстваха представители на КЗП, Главна дирекция „Контрол на пазара“ председателя на Обща помирителна комисия към КЗП, РД София; представители от отдел „Международни стандарти и нормативна уредба“ към Омбудсман на Република България, представители на  Българската търговско-промишлена палата, Професионалната асоциация на медиаторите в България, както и на социологически агенции, граждански организации, НПО и др. Резултатите от дискусията бяха интегрирани в заключителния доклад, съдържащ конкретни предложения за оптимизиране на законодателството в областта на защита правата на потребителите.

Благодарение на разработките и дейностите по проекта обществеността се запозна с потребността от реорганизация на съществуващия модел на централизирано предоставяне на услуги по АРС, както и с възможностите за преструктуриране на комисиите.

Бе изведен извод, че за обществото е важно да се повиши взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса в процеса на предоставяне на защита на потребителите и разрешаване на потребителските спорове.

Разработените по проекта анализи и основаните на тях препоръки за реформи и нормативни промени дават гласност на нуждите и потребностите на гражданите да предложат мерки за отчетност и ефективност на администрацията на КЗП.

Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.