ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Проект: „ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ - МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА”

Проект

Проект: „ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ - МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА”

Финансираща организация

Община Варна, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, „Програма на община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2016г.”

Партньори

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с дисфазии на развитието и хиперкинетично разстройство на поведението „Прегръдка“

Срок на изпълнение

01.09.2016- 30.11.2016г

Бюджет

4980 лв.

Цели и задачи

Подобряване на езиковите и социалните способности на деца билингви, от различни етнически групи и в неравностойно социално положение, между които деца с физически, психични разстройства и интелектуален дефицит не владеещи добре български език, на възраст от 5 до 18 години. Работата е в посока подобряване на когнитивните и комуникативни способности, развитие на мисленето, речта, въображението, стимулиране  и развиване на креативност, работа в група, и подобряване познанията им по български език с цел интегриране в училище и овладяване на учебния материал.

Специфични цели на проекта:

•          Развитие на мисленето, въображението, възприятията и комуникативните умения у децата за улесняване интеграцията им в учебния процес и семейна среда;

•          Повишаване капацитета на възрастните, обгрижващи деца с такива проблеми;

•          Събуждане на детската чувствителност, способност за съпреживяване и изпитване на естетическа наслада при срещи с изкуството;

•          Активизиране на творческите заложби и импулси. Мотивиране на желанието за творчески изяви;

•          Мобилизиране на въображението и асоциативната памет;

•          Създаване на усет към категории като добро-зло, красиво – грозно, трудолюбие - мързел и др.;

•          Подобряване на възможностите за трайна социализация на целевата група;

•          Непринуденост в общуването при лични изяви и колективни дейности;

•          Повишаване информираността сред родители,  учебни заведения, други НПО / работещи с деца от целевата група/ за използваната по време на проекта приказкотерапия;

•          Повишаване толерантността на обществото към целевата група.

Резултати

  • Популяризиране на проекта ”Приказкотерапия- мост между поколенията” сред родители, партньорски НПО-та, общността на хората с увреждания, гражданите на град Варна, чрез изготвяне, отпечатване и разпространение на рекламни материали- дипляни, флаери и брошури.
  • Занимания с деца с физически увреждания, психични разстройства и интелектуален дефицит и  с техните семейства,  оформяне на групи според индивидуалните особености на децата  и определяне на график за планираните дейности и мероприятия- приказкотерапия.
  • Изработване на книжка с приказки съставени от децата с контури за оцветяване и терапевтична методика за работа с деца с физически увреждания, психични разстройства и интелектуален дефицит.
  • Кръгла маса за обсъждане нуждата от интегриране на специализираната работа в училища, детски градини и насоки към родители за овладяване на ежедневни ситуации.

Документи за сваляне


Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.