Условия за ползване на Социален онлайн магазин „Подкрепи ме!“

Приемането на настоящите „ Общи условия“ означава, че сте разбрали тяхното значение и сте съгласни да ги спазвате.

 

I.Общи положения

 

1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които  Сдружение „Младежки алианс-Варна“ наричан по-долу СДРУЖЕНИЕТО, предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством   онлайн магазина  https://mediationcenter.bg/socialen-magazin/. Тези условия обвързват всички потребители.

2.При използване на сайта, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

3.Продуктите, които се намират на интернет страницата, не представляват обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на СДРУЖЕНИЕТО. Цените на продуктите описани на  https://mediationcenter.bg/socialen-magazin/, могат да бъдат променяни по всяко време и могат да съдържат печатни грешки.

4.След кликане на бутона “Финализирай поръчката“, потребителят/клиентът се съгласява да закупи стоките, намиращи се в количката. Потребителят/клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5.СДРУЖЕНИЕТО си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица СДРУЖЕНИЕТО уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на СДРУЖЕНИЕТО, потребителят/клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

6.Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с/без ДДС.

 

II.Доставка

 

7.Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, СДРУЖЕНИЕТО се освобождава от риска, който автоматично се прехвърля върху потребителя/клиента. СДРУЖЕНИЕТО не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8.Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на СДРУЖЕНИЕТО. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, СДРУЖЕНИЕТО не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато по желание на Клиента от СДРУЖЕНИЕТО са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката СДРУЖЕНИЕТО не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. При смяна на адрес или лице за контакти при вече изпратена поръчка, потребителят/клиентът поема разходите за доставката до новия адрес.

9.При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

10.При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят/клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят/клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, СДРУЖЕНИЕТО се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока и има право да търси от потребителят/клиентът разходите си за доставката, както и произтичащите от отказа вреди.

11.Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя/клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, потребителят/клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 7 календарни дни от получаването й.

 

III.Права и задължения на потребителя/клиента

 

12.Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на онлайн магазина.

13.Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

14.Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят/клиентът е длъжен незабавно да уведомява СДРУЖЕНИЕТО  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

15.Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата https://mediationcenter.bg/socialen-magazin/.

16.Потребителят/клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

IV.Права и задължения на СДРУЖЕНИЕТО

 

17.СДРУЖЕНИЕТО  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите/клиентите използват предоставяните услуги.

18.СДРУЖЕНИЕТО  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://mediationcenter.bg/socialen-magazin/

19.СДРУЖЕНИЕТО  има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на СДРУЖЕНИЕТО  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. СДРУЖЕНИЕТО  не носи отговорност спрямо потребителите/клиентите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://mediationcenter.bg/socialen-magazin/.

20.СДРУЖЕНИЕТО  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в 10 дневен срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

21.В случай, че стоката не е налична, но може да бъде изработена, СДРУЖЕНИЕТО уведомява за това потребителя/клиента в 3 дневен срок от поръчката, като указва срока за изработването на стоката и започва да я изработва след получено писмено потвърждение от потребителя/клиента.

22.СДРУЖЕНИЕТО  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, предоставени от специалистите и служителите на СДРУЖЕНИЕТО  във връзка с ползването на услугите от потребителите/ клиентите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за СДРУЖЕНИЕТО . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

23.СДРУЖЕНИЕТО  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които СДРУЖЕНИЕТО  не е предвидило и не е било длъжно да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на СДРУЖЕНИЕТО.

 

V.Изменения

 

24.Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от СДРУЖЕНИЕТО, което има право и да променя характеристиките на предоставяните стоки и услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. СДРУЖЕНИЕТО се задължава да уведоми потребителя/клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако потребителя/клиента не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят/клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то СДРУЖЕНИЕТО има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителя/клиента.

 

VI.Терминология

 

25.Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата https://mediationcenter.bg/socialen-magazin/ на своя компютър.

26.Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27.Интернет магазина https://mediationcenter.bg/socialen-magazin/ е собственост на СДРУЖЕНИЕТО.

28.Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на СДРУЖЕНИЕТО, съобразно българското законодателство.

 

С приемането на Общите условия потребителят/клиентът в качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни, се счита, че подписва и настоящата декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ

В качеството си на субект на лични данни и подписвайки тази декларация, СЕ СЪГЛАСЯВАМ:

  • Предоставям следните лични данни на Администратора Сдружение “Младежки алианс-Варна“ и заявявам, че ще го уведомя писмено при промяна на личните си данни: име, презиме, фамилия, адрес, телефон.
  • Цел на обработване: предоставяне на услуги по продажба на стоки и доставката им.
  • Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от администратора за срока на изпълнение на проекта и пет години след това. След изтичане на посочения срок личните ми данни и тези на детето ми ще бъдат унищожени.
  • Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от: Сдружение “Младежки алианс-Варна“като администратор на лични данни със следните контакти: бул.Съборни №28, гр. Варна.
  • Обработващ личните данни е Петя Милева Йорданова.

–  Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни, че имам следните права:

А) Имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване;

Б) Имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;

В) Имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни:

-когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни;

– когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;

– когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.

Г) Имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните);

Д) Имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;

Е) Имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Ж) Следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.

З) Имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени.

И) Имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора по следния начин: писмено с декларация.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените от мен в сайта данни при регистрацията ми.