Изготвен е вторият доклад на сдружение „Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“, в рамките на проект „ГРАЖДАНИ И МЕСТНА ВЛАСТ- ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС“ BG05SFOP001-2.025-0129 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.