ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.consensus@gmail.com

Follow Us

ЦАРС „Консенсус“

Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ КОНСЕНСУС” е неправителствена организация, регистрирана през 2010г. с дейност в обществена полза. Сдружението обединява специалисти от различни области на научното знание и практика, в борбата за навременна превенция на проблемите на модерното време, с които децата и младите хора се сблъскват. Екипът на сдружението разработва дидактически материали в помощ на доставчици на социални услуги и техните специалисти, които работят с деца с увреждания; извършва анализи на нормативната уредба и прави основани на тях препоръки за реформи и законодателни промени, които имат за цел да подобрят работата на администрацията, провежда широки информационни кампании по работните теми.

През 2020г . по идея на експерти от организацията, като резултат от успешно реализиран проект, финансиран по ОП „Добро управление“, бе създадено самостоятелно звено към сдружението, което да разглежда потребителски спорове и да работи за утвърждаване на системата за потребителска защита в България.

През 2021г. Центърът бе включен в списъка на органите за алтернативно решаване на спорове към Министерство на икономиката и индустрията и в платформата на Европейската комисия а онлайн решаване на потребителски спорове.

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“ е структурно звено към сдружение „Център за алтернативно решаване на спорове „КОНСЕНСУС“, чиято дейност е подчинена на мисията да утвърждава АЛТЕНАТИВНИТЕ СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ – ПОМИРЕНИЕ, МЕДИАЦИЯ – като най-прекия път за бързо, ефективно и икономически изгодно разрешаване на спора.

В съвременното ни ежедневие най-често възникналите спорове се решават с агресивно и настъпателно поведение, чрез искане за намеса на йерархично по-високо стоящи административни органи. В резултат на този избор за решаване на спора, обикновено той не е решен до край и страните в него остават огорчени, обидени и изграждат едно неодобрително, обобщаващо мнение едни за други, както и за намесените в спора трети страни или институции.

Алтернативните способи за решаване на конфликти са меки и дипломатични и  в  максимална степен създават условия за:

 • предпазване на психиката на участниците в спора от последиците на конфликта и
 • намиране на решения, възможно най-близки до нуждите на участниците в конфликта.

Използването на АЛТЕРНАТИВНИ СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ:

 • Улеснява диалога между страните в конфликта.
 • Позволява преразглеждане на проблемите, произтичащи от взаимодействието между страните.
 • Утвърждава интересите и потребностите на страните в конфликта.
 • Търси пресечната точка на интересите при вземане на решения.

Предимства на АЛТЕРНАТИВНИТЕ СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ:

 • Страните сами определят интересите и приоритетите си.
 • Страните сами контролират резултата от процедурата.
 • Алтернативното решаване на спорове запазва и възстановява взаимоотношенията между страните.
 • Алтернативното решаване на спорове спестява време.
 • Процедурите по алтернативно решаване на спорове се провеждат в добронамерена среда и в удобно за страните време.
 • Разговорите и споразуменията между страните се запазват поверителни.
 • Регистриран е висок процент на постигане на споразумение чрез прилагане на АРС.
 • АРС са процедури, при които няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове;
 • Висококвалифицирани и опитни специалисти- медиатори, помирители;
 • Популяризиране на алтернативните способи за решаване на конфликти чрез организиране на обучения, обществени слушания, изготвяне на статии и публикации.

Документи за сваляне


Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.