ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Етичен кодекс на експерта – помирител към ЦАРС „Консенсус“

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРЕАМБЮЛ

Настоящият етичен кодекс за поведение се прилага по отношение на ПОМИРИТЕЛИТЕ към Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“. Неговата роля е да създаде критерии, с които да очертае рамка, гарантираща авторитета и професионализма на помирителите; да затвърди възможностите за постигане на безпристрастност и качество на процеса за алтернативно решаване на спорове; да издигне общественото доверие в алтернативните способи за решаване на правни спорове и на Центъра за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“.

Етичните правила имат за цел установяването на еднообразно, подобаващо поведение на ПОМИРИТЕЛИТЕ в процеса на разглеждане и решаване на споровете; да създават стандарти за поведението им в обществото като професионалисти и личности, които оправдават очакванията на страните, които се обръщат към Центъра за алтернативно решаване на спорове за защита на своите права.

РАЗДЕЛ І

Основни положения

Чл. 1. (1) При осъществяване на дейността си ПОМИРИТЕЛИТЕ са независими и са длъжни да действат честно и безпристрастно, като се подчиняват единствено на Конституцията, международните договори, по които Република България е страна, правото на Европейския съюз, националните закони, вторични нормативни актове и нормите на справедливостта.

(2) ПОМИРИТЕЛИТЕ спазват правилата за поведение в професионалната си дейност, в духа на каузата, на която са се отдали, с честност, с достойнство и чувство на удовлетвореност от изпълнения дълг.

(3) Недопустимо е ПОМИРИТЕЛИТЕ да имаш какъвто и да е личен интерес от изхода на споровете, в разглеждането и решаването на които участват.

Чл. 2. За избягване на всякакви съмнения относно наличието на независимост и безпристрастност на ПОМИРИТЕЛИТЕ, недопустимо е:

 1. Назначаването и разглеждането на дело/спор от ПОМИРИТЕЛ, ако същият е лице, което е страна по делото/спора, представител на страна по делото/спора, роднина или законов представител на страна по същото дело/спор.
 2. Участие в производство на ПОМИРИТЕЛ в случаите, когато представител на една от страните и ПОМИРИТЕЛ работят в едно и също дружество, адвокатско дружество или друга форма на сдружаване на адвокати и/или търговци и/ или членовe на управителни органи на сдружения с нестопанска цел;
 3. Участие на ПОМИРИТЕЛ, в производства когато, същите са свързани в родствени връзки в един и същ решаващ орган;
 4. Участие на ПОМИРИТЕЛИ, които най- малко 3 години преди назначаването си са давали правни съвети на страна по делото/спора;
 5. Участие на ПОМИРИТЕЛИ, които са били свидетели, частни оценители или експерти по същото дело/спор;
 6. Участие на ПОМИРИТЕЛИ, които имат общи права, общи задължения или други общи интереси във връзка с възложена дейност по трудови или консултантски правоотношения със страна по делото/спора или нейни представители;

РАЗДЕЛ ІІ

Правила за професионално поведение на ПОМИРИТЕЛИТЕ

Чл. 3. (1) При приемането на избора или на назначаването си ПОМИРИТЕЛИТЕ са длъжни да разкрият всички обстоятелства, които при една добросъвестна и обективна преценка биха могли да предизвикат съмнения относно тяхната независимост и безпристрастие.

(2) ПОМИРИТЕЛИТЕ имат задължението по предходната алинея и в случаите, когато обстоятелствата, които могат да породят съмнение относно тяхната независимост и безпристрастие настъпят след избора/назначаването им като такива.

(3) При приемане на мандата, а така също и при последващо възникване на обстоятелства, свързани с независимостта и безпристрастността на ПОМИРИТЕЛИТЕ, те попълват декларация за независимост и безпристрастност, която се довежда до знанието на страните по делото/спора.

(4) Нарушаването на задълженията по този член се квалифицира като неспазване на Етичния кодекс, дори когато недекларираните обстоятелства не обосновават отвод на ПОМИРИТЕЛИТЕ.

Чл. 4. ПОМИРИТЕЛИТЕ приемат избора на страните или служебно назначаване, само ако са сигурни, че отговарят на следните изисквания и са налице следните условия:

 1. Не се намират в конфликт на интереси със страна по делото/спора или свързани с нея лица, което ги прави годни да правораздават и решат изхода на делото/спора независимо и безпристрастно;
 2. Разполагат с познанията, опита и компетентността, необходими за оценката на обстоятелствата и доказателствата по делото/спора, преценката за вина и за разрешаването на спорните въпроси;
 3. Разполагат с достатъчно време, за да се занимаят с конкретните особености, проверка на доказателствата и обстоятелствата по делото, за да разгледат и постановят решение по предоставените им за решаване дела/спорове в разумни и изгодни за страните срокове.

Чл. 5. (1) В хода на производството ПОМИРИТЕЛИТЕ са длъжни да третират насрещните страни по спора като равнопоставени. ПОМИРИТЕЛИТЕ следва да се въздържат от всякакви думи или действия, които биха могли да породят съмнение относно тяхната независимост или безпристрастност.

(2) ПОМИРИТЕЛИТЕ следва да са търпеливи и да се отнасят към страните, техните представители, към свидетелите и към другите участници в производството любезно и с подобаващ респект.

(3) По време на разглеждане на делото/спора и преди постановяване на акт, с който производството приключва, ПОМИРИТЕЛИТЕ следва да се въздържат от всякакви форми на контакт със страните по делото/спора или техните представители, които биха могли да породят разумно съмнение относно тяхната независимост и безпристрастност.

(4) ПОМИРИТЕЛИТЕ са длъжни да проявяват към колегите си, секретарите и другите служители в Центъра за алтернативно решаване на спорове към Сдружение „Младежки алианс – Варна“ разбиране и уважение. Те следва да се въздържат от неконструктивни критики относно работата им както и да не си позволяват личностни оценки или квалификации.

(5) ПОМИРИТЕЛИТЕ следва добросъвестно да изпълняват служебните си задължения, като правят необходимото за спазване на принципа за бързина на производствата.

Чл. 6. Недопустимо е ПОМИРИТЕЛИТЕ да приемат каквито и да е облаги или поощрения (подаръци, услуги, гостоприемство, ангажиране по други дела, ангажиране за работа, услуги или консултации на свързани със страната лица и всякакви други подобни) от страна по делото, нейни представители, включително и индиректно – чрез трети лица.

Чл. 7. ПОМИРИТЕЛИТЕ не бива да допускат какъвто и да е външен натиск, страх от критика или друга форма на влияние да повлияват върху формирането на крайното им решение на въпросите, по които се произнасят в хода на делото/спора, и при постановяване на крайния акт на производството.

Чл. 8. (1) ПОМИРИТЕЛИТЕ са длъжни да не разгласяват по какъвто и да било начин информация, която им е станала известна във връзка с разглеждането и решаването на делата/споровете и да пазят търговските и личните тайни на страните.

(2) ПОМИРИТЕЛИТЕ са длъжни да пазят в тайна обсъжданията на членовете на решаващия орган по всякакви въпроси, свързани с делото/спора.

РАЗДЕЛ ІІІ

Правила за лично поведение на ПОМИРИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Личностният авторитет на ПОМИРИТЕЛИТЕ е част от този на правораздавателната институция, в чиято листа участва. ПОМИРИТЕЛЯТ:

 1. не допуска непристойно поведение в личния си живот и обществените си прояви;
 2. съобразява външния си вид с изискванията за престижа на професията.
 3. не използва името и авторитета на Центъра за алтернативно решаване на спорове за задоволяване на свои собствени интереси или интереси на свои близки;
 4. не приема лично или чрез другиго услуги, подаръци, заеми или други поощрения, които могат да предизвикат съмнение в неговата почтеност.

РАЗДЕЛ ІV

Правила за поведение в общественото пространство

Чл. 12. ПОМИРИТЕЛЯТ може да съдейства за усъвършенстването на правния ред и подобряването на правната среда в Република България чрез изразяване на становища и участие в дискусии, свързани с промени в законодателството; изнасяне на лекции, публикуване на общо популярни и научни трудове, участие в радио и телевизионни предавания и други, при което следи за спазване на настоящите правила.

Чл. 13. В отношенията си с публичноправни органи и институции, с неправителствени организации и медиите ПОМИРИТЕЛЯТ се ръководи от критерии за разумност и чувство на отговорност и във всички случаи съдейства за издигане на престижа на Центъра за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“.

Чл. 14. Нарушаването на правилата на Етичния кодекс (в зависимост от тежестта на конкретното нарушение) може да доведе до заличаване на ПОМИРИТЕЛЯ от листите на Центъра за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“.

Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.