ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Проект: „СВЕТУЛКИ“

Проект

Проект: „СВЕТУЛКИ“

Финансираща организация

Община Варна, дирекция „Социални дейности“

Партньори

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с дисфазии на развитието и хиперкинетично разстройство на поведението „Прегръдка“

Срок на изпълнение

01.06.2020 - 31.10.2020г.

Цели и задачи

 • Основна цел на проекта е формиране на умения за намиране на решение на индивидуални и социални проблеми на деца с екранна зависимост и техните родители, както и формиране на умения за преодоляване на екранната зависимост и създаване на умения и мотивация за оползотворяване на свободното време извън екран.
 • Задачи:
 • -          Създаване на пространство за деца в риск и техните родители за общуване извън екрана.
 • -          Съставяне и издаване на методика за изместване на екранното време, която включва създаване на настолна игра и др. Интерактивни методи за занимания с деца.
 • -          Апробиране на методиката в рисковата група деца и техните родители като им се предоставят механизми как да комуникират помежду си чрез симулации, ролеви игри, беседи и терапевтични групови занятия.
 • -          Повишаване на самооценката, самочувствието и намаляване на тревожността у подрастващите чрез различни видове игри, задания и контакти с връстници в групови занятия.
 • -          Терапевтично обучение на родители в групови тренинги на умения за общуване  и взаимодействие с децата им в свободното време.
 • -          Мотивация за развиване в домашни условия на среда, благоприятна за реални преживявания и споделяне, изключваща екранни стимулации.

Резултати

 • - Разработена иновативна експериментална методика за избягване на екранно време
 • - Проведени терапевтични сесии с деца за тестване на методиката -   20 деца, преминаха през психологически тренинг за овладяване и превенция на екранна зависимост и подобряване на когнитивните им способности.

 • - Проведени терапевтични сесии с родители на деца от целевата група с цел тестване на методиката- 15 родители преминаха през терапевтичен тренинг за подобряване на способностите за общуване с децата и заместване на екрана с живо общуване и съвместни занимания.
 • - Корекция, редакция с обобщаване на опита от тестването и отпечатване на методика за избягване на екранно време- 200 бр. отпечатани методики. Генериране на възможност за психолози, педагози, логопеди, педагогически съветници за прилагане на иновативна методика за формиране на емоционална грамотност у децата, за преодоляване на екранната зависимост и подобряване на възможностите за ефективното им социализиране и интегриране.

Галерия


Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.