ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Правилник за провеждане на процедура по помирение

ПРАВИЛНИК

за провеждане на процедура по помирение при потребителски спорове

на Център за алтернативно решаване на спорове (ЦАРС) „Консенсус“

Глава 1

Приложно поле

Чл. 1. (1) Този правилник урежда процедурата по помирение на Център за алтернативно решаване на спорове (ЦАРС) „Консенсус“ /Центъра/ при национални и трансгранични потребителски спорове от частноправен характер, съгласно изискванията на  Раздел II. „Алтернативно решаване на потребителски спорове“ от ЗЗП.

(2) Наличието на висящ съдебен или арбитражен процес по същия спор не е пречка за започване на помирение по този правилник.

Глава 2

Помирител

Чл. 3. (1) Центърът определя един неутрален помирител, като изхожда от характера на спора и квалификацията на помирителя. Центърът уведомява помирителя и страните за това си решение и определя срок, в който всяка от тях следва да обоснове становището си по него /да приеме или възрази срещу участието на определения от Центъра помирител/.

(2) При приемане да води производството по помирение, помирителят представя в Центъра и на страните, които участват в него, писмена декларация за независимост и безпристрастност при осъществяване на помирението, както и за конфиденциалност по отношение на фактите и обстоятелствата, които са му станали известни във връзка с това.

(3) При наличие на конфликт на интереси, които го препятстват да приложи принципите за безпристрастност, независимост и конфиденциалност, помирителят се въздържа от участие в процедурата за помирение и при възможност предлага на страните да отнесат спора към друг помирител.

(4) Помирителят продължава участието си в процедурата по помирение, ако страните по спора не са възразили след като са били уведомени за обстоятелствата и за правото си на възражение.

(5)При наличие на възражение относно участието на избрания от Центъра помирител, страните могат да поискат от Центъра да избере друг помирител или те да посочат такъв.

(6) Освен при съгласие на страните, помирителят не може да бъде арбитър, представител или съветник на някоя от тях в арбитражно производство по същия спор.

(7) Страните се задължават да не призовават помирителя като свидетел в съдебен или арбитражен процес по спора, предмет на помирението, освен при общо съгласие.

(8) Ако помирителят почине, откаже се да води производството или не изпълнява своите задължения, той се заменя с нов помирител по реда на ал. 1.

(9) Помирителите работят в Центъра като експерти на граждански договор, наети за срок от 5 години. Този срок може да бъде продължаван без ограничение.

Глава 3

Принципи и правила за помирение

Чл. 4. В процедурата по помирение помирителят се ръководи от фактите, приложимия закон и справедливостта и принципите за експертност, независимост, безпристрастност, прозрачност, ефективност, справедливост, свобода и законосъобразност.

Чл. 5. (1) За изясняване на спорните обстоятелства и за обсъждане на възможните отстъпки, които всяка от страните би била склонна да направи с оглед доброволното уреждане на спора, помирителят може да се среща с всяка от страните поотделно- присъствено или онлайн. Центърът, по своя преценка, може да покани страните за съвместно обсъждане на възможните варианти за помирение- присъствено или онлайн. Центърът предоставя безвъзмездно помещение за присъствени срещи на помирителя със страните.

(2) Страните участват в помирителното производство лично или чрез изрично упълномощени представители. Те могат да бъдат подпомагани и от съветници. На срещите с помирителя трети лица могат да присъстват само със съгласие на страните.

(3) Ако производството по помирение е постигнало целта си, се изготвя помирително предложение което, ако се приеме от страните придобива характер на спогодба. Един екземпляр от воляизявлението на страните и на помирителното предложение се прилага към досието по помирението.

Чл. 6. Страните могат да използват като доказателство в съдебно или арбитражно производство, освен ако изрично някоя от тях не е заявила друго в хода на производството:

(а) изложените от другата страна становища или предложения, направени при опита за помирение;

(б) предложенията, направени от помирителя;

(в) факта, че една от страните е изявила готовност да приеме предложенията на помирителя за спогодба.

Чл.7. Помирителното производство се води на български, руски или английски език, съобразно изричното желание на страните, посочено в заявлението и писмото за положително одобрение спорът да се реши чрез процедура по помирение.

Чл.8. Центърът разглежда спорове в следните сектори:

ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ ОТ ВСЯКАКВО ЕСТЕСТВО НА МЯСТО И ОНЛАЙН, като:

 • Електроуреди, битова техника
 • Мобилни телефони, компютри и софтуер
 • Мебелни стоки
 • Текстилни стоки, обувки и аксесоари
 • Детски стоки
 • Други стоки за бита

ЕНЕРГИЯ И ВОДА

 • Вода
 • Електроенергия
 • Газ
 •  Други енергийни източници
 • ФИНАНСОВИ УСЛУГИ
 • Финансови услуги — платежна сметка и платежни услуги
 • Финансови услуги — кредит (с изключение на ипотечни / жилищни заеми)
 • Финансови услуги — ипотеки / жилищни кредити
 • Финансови услуги — спестявания
 • Финансови услуги — други
 • Инвестиции, пенсии и ценни книжа
 • Застраховки, различни от животозастраховането — жилище и собственост
 • Застраховки, различни от животозастраховането — транспорт
 • Застраховки, различни от животозастраховането — пътуване
 • Застраховки, различни от животозастраховането — здраве, произшествия и други
 • Застраховки — живот
 • РАЗНООБРАЗНИ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 • Услуги, свързани с недвижими имоти
 • Строителство на нови сгради
 • Услуги по поддръжка и ремонт на сгради
 • Услуги по превоз и съхраняване на мебели и покъщнина
 • Услуги за почистване на дома
 • Услуги за лична хигиена и разкрасяване
 • Почистване, поправка на дрехи, облекло и обувки под наем
 • Помощни, консултантски и посреднически услуги
 • Поддръжка и поправка на превозни средства и други транспортни средства
 • Правни услуги и счетоводство
 • Погребални услуги
 • Грижи за деца
 • Услуги за домашни любимци

УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОЧИВКА

 • Хотели и други почивни обекти
 • Туристически пакети
 • Услуги на туристически агенции
 • Временно ползване на недвижима собственост и подобни
 • Ресторанти и барове
 • Услуги, свързани със спорт и хоби
 • Услуги за култура и развлечение
 • Хазарт, лотарии
 • Други услуги, свързани с почивка


ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

 • Пощенски услуги и куриерски услуги
 • Фиксирани телефонни услуги
 • Мобилни телефонни услуги
 • Интернет услуги
 • Услуги на телевизията
 • Други комуникационни услуги

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

 • Трамваен и автобусен транспорт, метро
 • Железопътен транспорт
 • Авиокомпании
 • Такси
 • Морски, речен и друг вид воден транспорт
 • Транспортни инфраструктурни услуги
 • Даване на превозни средства под наем

 Глава 3

Помирителна процедура

Чл.9. При решаване на потребителски спорове от Центъра за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“, Центъра действа като орган за алтернативно решаване на спорове.

Чл.10. (1) Процедурата по алтернативно решаване на потребителски спорове пред Центъра за алтернативно решаване на спорове започва след подаване на заявление от „потребител“ по смисъла на § 13 т.1 от ЗЗП. Заявлението следва да е придружено с доказателства, че потребителят е опитал да разреши спора директно с търговеца. Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини:

а) по поща

б) до електронния адрес на Центъра – орган за АРС

в) чрез електронната платформа за онлайн решаване на спорове на сайта на Центъра www.mediationcenter.bg/cacr/.

(2) Заявлението по ал.1 следва да бъде подадено в срок до две години, считано от датата, на която потребителят е изпратил жалбата си до търговеца.

(3) Ако всички документи, необходими за разрешаване на спора са приложени и няма липсващи данни за стартиране на производството, включително доказателства, че потребителят е опитал да разреши спора директно с търговеца, потребителят автоматично получава входящ номер на своята преписка. Ако липсват данни относно естеството, предмета, фактите и обстоятелствата по спора, както и доказателства, че потребителят е опитал да разреши спора директно с търговеца, заявителят бива уведомен какво трябва да допълни или приложи в срок от 5 дни от получаване на указанието.

(4) Центърът изпраща по ел. поща запитване до търговеца, придружено с копие на документацията по спора /или с достъп до ел. досие/ и искане за получаване на положително одобрение спорът да се реши чрез АРС, с указание то да е получено в Центъра в 5 дневен срок от получаване на документите.

Чл.11. Присъствие на страните пред Центъра не се изисква. Центърът разглежда споровете въз основа на предоставени от страните документи, доказателства, експертизи и становища. Само при необходимост или при заявено желание от страните се организира изслушване на страните за изясняване на значими факти и обстоятелства за правилно решаване на спора.

Чл. 12. Страните по спора не са длъжни да използват услугите на адвокат или на друг юрист, но могат да потърсят независимо становище или да бъдат представлявани от трето лице на всеки етап от процедурата.

Чл. 13. (1) Спорът между потребител и търговец се разглежда по същество в срок до 14 дни след изтичане на сроковете за получаване на всички документи, становища и събиране на доказателства. При случаи с фактическа или правна сложност срокът може да бъде удължен до 20 работни дни.

(2) Средната продължителност на процедурата по помирение е между 30 и 60 дни, в зависимост от сложността на спора и необходимостта от събиране на доказателства.

Чл. 14. (1) Основанията за отказ на Центъра за образуване на помирително производство по потребителски спорове са:

а) Спорът е незначителен – с цена на интереса под 50лв., или с цена на интереса над 25 000лв.;

б) Спорът е със значителна правна сложност;

г) Спорът е бил разгледан от друг орган за АРС и е приключил с влязло в сила споразумение, одобрено от съда  или е разгледан от съда  с влязло в сила решение.

(2) Основанията за отказ на Центъра за образуване на помирително производство по ал. 1 не възпрепятстват потребителя да подаде заявление за разрешаване на спора до друг орган за АРС или до съда, включително в случаите на трансгранични спорове.

Чл. 15. След разглеждане на спора по същество в срока по чл.13, Центърът изготвя и приема помирително предложение, което изпраща на страните в рамките на горепосочения срок, в писмена форма на траен носител, включително по ел. път. Страните получават и мотивите, на които се основава решението му, както и информация за последиците от подписването на помирителното предложение, изрично упоменати в членове от 19 до 22 от настоящия Правилник.

Чл.16. Процедурата е доброволна и потребителят има възможност да се оттегли от процедурата по всяко време на спора, ако не е доволен от начина на провеждане на процедурата или на безвиновно основание, като таксата не се възстановява. Таксата може да бъде възстановена само в случай, че има нарушение от страна на Центъра на обявените в процедурата правила и срокове.

Чл. 17. Всяка от страните по спора може да изрази становище (одобри или отхвърли) по предложението чрез писмено изявление до органа в срок от 7 работни дни след получаването му. Волеизявлението за одобрение на споразумението, ако е изпратено и от двете страни, има сила на споразумение между страните.

Чл. 18. Помирителното споразумение се счита за сключено от датата, на която е направено последното писмено изявление, с което се приема помирителното предложение.

Чл. 19. Не се разглеждат повторно от Центъра спорове, за които е изготвено помирително предложение, независимо дали страните са го приели или не.

Чл. 20. (1) Страните могат да придадат изпълнителна сила на помирителното предложение, постигнато в помирителното производство, ако заявят пред Центъра, че са съгласни последиците на приетото помирително предложение да са със задължителен характер на всеки етап на производството и като го предоставят за одобрение пред компетентния граждански съд.

(2) По искане на страните помирителното предложение може да бъде прието като бъде сключено споразумение между страните чрез нотариално удостоверяване на подписите.

Чл. 21. Помирителното предложение не изключва възможността за защита по съдебен ред и потребителят има право на защита по съдебен ред и след постановяването на решението на съда по горния член,освен когато с него е одобрено споразумението, постигнато в производството по помирение.

Чл.22. Извън хипотезата на чл.21, потребителят има право по всяко време да отнесе спора пред компетентните съдилища.

Чл. 23. Производството се води при условията на конфиденциалност и по реда на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

 Приключване на производството за помирение

Чл. 24. (1) Процедурата по помирение приключва:

(а) с приемане на помирително предложение;

(б) с писмено уведомяване на помирителя от страните или една от тях за отказа им да приемат помирителното предложение;

(в) с протокол от помирителя, който констатира, че няма изпратени от страните волеизявления за приемане или отказ на помирителното предложение в указания срок.

(г) с протокол от помирителя, когато констатира, че по предмета на спора има влязло в сила споразумение или съдебно решение.

Разноски по помирението

Чл. 25.  Разноските за производството за помирение включват административната такса, в размер  определен в Тарифата за таксите, събирани от ЦАРС „Консенсус“ при процедура по помирение.

Правилникът е приет на 22.10.2021г. с Решение на Секретариата на „Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус““.

 

Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.