ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Обхват и приложение на процедурата по помирение

От януари 2016 г. с промени в Закона за защита на потребителите (ЗЗП), се даде възможност на експерти да оказват правна помощ и да решават спорове като бъдат регистрирани от Министерството на правосъдието като орган за алтернативно разрешаване на спорове, включително онлайн. С въведените в законодателството норми в Раздел II и III, в глава Девета на ЗЗП вече има ясно изградена правна рамка и структура за действие на помирителната  процедура, която заедно с медиацията създава възможности за алтернативно решаване на потребителски спорове и в България.  С Директивата за алтернативно разрешаване, на спорове и транспонирането й в ЗЗП се създаде правна рамка и възможност за организации и физически лица да действат като орган за алтернативно разрешаване на спорове, включително чрез платформа за онлайн посредничество между страните:

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

В забързаното ежедневие и при възможностите, които интернет и технологиите създават, ангажирането на време, пари и енергия в съдебно разрешаване на спорове за граждани, физически лица или потребители е отживелица. Формулата как да се отстояват права без това да е абсурдно скъпо, времеемко и непредвидимо като резултат е предложена.

 Помирение може да се постигне по спорове, възникнали в секторите и във връзка със следните видове услуги:

  •  ДОСТАВКА НА: Вода; Електроенергия;Газ; Други енергийни източници
  • ФИНАНСОВИ УСЛУГИ — платежна сметка и платежни услуги; Финансови услуги — кредит, ипотечни / жилищни заеми; Финансови услуги — спестявания; Финансови услуги — други; Инвестиции, пенсии и ценни книжа; Застраховки — жилище и собственост; транспорт;пътуване;живот;
  • ДРУГИ УСЛУГИ: Услуги по поддръжка и ремонт на сгради; Услуги по превоз и съхраняване на мебели и покъщнина; Услуги за почистване на дома; Услуги за лична хигиена и разкрасяване; Почистване, поправка на дрехи, облекло и обувки под наем; Помощни, консултантски и посреднически услуги; Поддръжка и поправка на превозни средства и други транспортни средства;Грижи за деца;Услуги за домашни любимци
  • УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОЧИВКА – Хотели и други почивни обекти; Туристически пакети;Услуги на туристически агенции; Временно ползване на недвижима собственост и подобни
  • ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ – Пощенски услуги и куриерски услуги; Фиксирани телефонни услуги; Мобилни телефонни услуги, Интернет услуги
  • ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ -Трамваен и автобусен транспорт, метро; Железопътен транспорт; Авиокомпании; Даване на превозни средства под наем

Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.